LEKO Engineering • LEKO Kuljettimet

Vankkumaton ammattitaito ja monipuolinen kuljetinvalikoima laajan teollisuuskentän tarpeisiin.

LEKO Engineering tuotteitamme ovat hihnakuljettimet, kolakuljettimet, elevaattorit, vastaanottotaskut, suppilot, seulat, siilot, laivalastaimet, rampit, kannatusrakenteet sekä raskaat ja kevyet kulkusillat.

Suunnittelemme, valmistamme ja asennamme teollisuuden materiaalinkäsittelylaitteita ja järjestelmiä asiakkaan vaatimusten mukaan. Eri kuljetintyyppien ja -mallien valintaan vaikuttaa liikuteltavan materiaalin ominaisuudet ja asennuskohteen soveltuvuudet.

Toimitamme pääsääntöisesti kokonaisia kuljetinprosessiratkaisuja, mutta myös yksittäiset kuljetintoimitukset kuuluvat palveluumme osana tehdasmodernisointeja. LEKO Kuljettimia käytetään eri teollisuusalojen materiaalinkäsittelyratkaisuina myös ruuvikuljettimien rinnalla.

Tyypillisimpiä kohteita tuotteillemme ovat sahat, lannoitetehtaat, satamat, kaivokset, paperi- ja sellutehtaat sekä bioenergia laitokset.

Hihnakuljettimet

Hihnakuljetin on teollisuudessa käytetyistä kuljettimista yleisin ja sen hyötysuhde suhteessa muihin kuljettimiin on erityisen hyvä. Sitä käytetään pääasiallisesti jauheiden tai raemaisten materiaalien siirtoon, mutta se on kuljettimista monikäyttöisin soveltuen rakenteesta riippuen hyvinkin monenlaisten aineiden siirtoon. Hihnakuljettimella voidaan siirtää myös kappaletavaraa tai verraten suuriakin rakeita.

Hihnakuljettimella voidaan siirtää materiaalia muutamista metreistä aina kilometreihin saakka, joko vaakasuoraan tai nousevasti. Materiaalin ominaisuudet rajoittavat kuljettimen nousukulmaa. Kuljetinhihna voi olla taso- tai kourumainen tai näiden yhdistelmä. Kuljettimen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa hihnan leveydellä ja nopeudella sekä erilaisilla hihnavarusteilla, kuten puhdistimilla ja ohjaimilla. Hihna voi olla myös kuvioitu, jolloin nousukulma voi olla jyrkempi.

Hihnakuljettimen haittapuolena voidaan pitää sen avonaisuutta, jonka vuoksi siitä on vaikea saada pölytiivistä. Pölyämistä voidaan vähentää suunnittelemalla kuljettimen lastaus- ja purkukohdat tarkoituksenmukaisiksi. Myös koko kuljetin voidaan kattaa, mutta se lisää oleellisesti laitteen kustannuksia.

Kolakuljettimet

Kolakuljetinta käytetään pääasiassa raemaisten tai jauheiden siirtoon. Kolakuljettimia käytetään esimerkiksi purun, hakkeen, kuoren, tuhkan, kalkin, kaoliinin, lannoitteen ja sen raaka-aineiden, sekä muiden kemian- ja prosessiteollisuuden raaka-aineiden siirtoon. Kolakuljetin on rakenteeltaan tiivis ja pölyämätön kuljetin, jolla raaka-ainetta voidaan siirtää joko vaakasuorassa tai nostavasti. Kuljettimen nousukulma voi olla materiaalista riippuen jopa yli 40 astetta. Materiaalin siirto tapahtuu laahaamalla yhteen tai kahteen ketjuun kiinnitettyjen kolien avulla. Kuljettimen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kolan mallia ja leveyttä muuttamalla. Kolakuljettimen haittapuolina voidaan pitää kohtalaisen suurta käyttötehoa suhteessa kapasiteettiin, äänekkyyttä sekä raskasta rakennetta.
Kolakuljettimesta voidaan käyttää myös nimitystä raappakuljetin tai yleisesti vain ketjukuljetin. Tarrautuvat tai pintaan kovettuvat materiaalit ovat ongelmallisia kolakuljettimille.

Elevaattorit

Elevaattorit ovat materiaalin pystysuoraan siirtoon tarkoitettuja kuljettimia, joissa materiaalin siirto tapahtuu hihnaan tai ketjuun kiinnitettyjen kauhojen avulla. Elevaattori sopii parhaiten kuiville hyvin juokseville raemaisille materiaaleille tai jauheille, kuten viljalle, jauholle, sementille, kalkille tms. Tarrautuvat materiaalit ja kosteus ovat ongelmallisia elevaattoreille. Elevaattori on hyötysuhteeltaan ja kustannuksiltaan suhteellisen edullinen tapa materiaalin siirtoon.
Elevaattorin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kauhan muodolla ja materiaalilla sekä hihnan tai ketjun nopeudella.
Elevaattori on suljetun rakenteensa ansiosta lähes pölyämätön ja turvallinen tapa siirtää materiaalia.

Vastaanottotaskut

Lastaussuppilo tai vastaanottotasku on kuljettimen tai koko kuljetinjärjestelmän ensimmäinen osa, jonka kautta materiaali syötetään kuljettimelle. Suppilon muoto malli ja rakenne suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Hyvin suunnitellulla suppilolla saavutetaan tasainen materiaalivirta kuljettimille ja koko sitä seuraavalle prosessille.
Suppilo voidaan varustella mm. kuljettimelle päätyvän materiaalin raekokoa rajoittavalla välpällä tai verkolla, materiaalin virtausta parantavilla täryillä, suistavien pintojen vuorauslevyillä, lämmitysvastuksilla, suojakatteella, punnituslaitteistolla jne.

Jakolaitteet, jakoputket ja suistit, suppilot

Jakolaitteilla, jakoputkistoilla ja suisteilla ohjataan kuljettimien, säiliöiden, murskien tai muiden prosessin laitteiden jälkeistä materiaalivirtaa prosessin seuraavan vaiheeseen. Jakolaitteet voivat ohjata virtausta eri suuntaan joko kääntyvän läpän tai putken ohjaamana. Jakolaitteet mitoitetaan ja suunnitellaan tyypillisesti tapauskohtaisesti prosessin muiden laitteiden kapasiteetin mukaisesti. Jakolaitetta voidaan ohjata käsin tai erilaisten toimilaitteiden avulla. Valmistamiamme jakolaitteita käytetään jauheiden tai raemaisten materiaalin ohjaamiseen.
Suisteilla, suppiloilla ja jakoputkilla tarkoitetaan eri muotoisia ”putkia” tai muutoskappaleita joilla materiaalivirta saadaan ohjattua haluttuun suuntaan laitteiden välillä. Nämä osat voivat olla hyvinkin monimuotoisia.

Tärykuljettimet

Tärykuljetinta käytetään erityisesti sahoilla hakkureiden syötössä tai hakkeen ja purun siirtämisessä. Materiaali siirtyy kuljetinkourussa eteenpäin epäkeskeisen vauhtipyörän aiheuttaman edestakaisen liikkeen saattelemana. Edestakaisesta liikkeestä johtuen, kuljetin pyrkii kääntämään kuljetettavan materiaalin, kuten laudan pätkät, kourussa pituussuuntaan, joka on eduksi hakkurin syötössä. Tärykuljetin ei syötä materiaalia väkisin eteenpäin, vaan ruuhkatilanteessa kouru täyttyy hiljalleen ja lähtee taas tyhjenemään edessä olleen ruuhkan purkautuessa.
Tärykuljettimen pohjaan voidaan asentaa yhteen tai useampaan kohtaan reikälevy, joka erottelee hienojakoisen materiaalin kuten sahanpurun materiaalivirrasta.

Tärykuljettimen pituus, leveys ja kourun muoto on räätälöitävissä tarpeeseen sopivaksi. Kuljettimen pituus voi vaihdella muutamasta metristä noin kymmeneen metriin. Kuljettimia voidaan asentaa myös useampia peräkkäin.

Seulat

Valmistamamme seulat ovat tyypiltään kiekko tai tasoseuloja. Näillä materiaalivirta saadaan jaettua seulan tyypistä riippuen raekooltaan useampaakin eri jakeeseen.

Tasoseuloja käytetään tyypillisesti hakemassan seulomiseen sahoilla. Tasoseulan ylitteenä liian suuren palakoon omaava aines voidaan ohjata uudelleen hakkurille ja alitteena syntyvä palakooltaan pienempi aines kuten puru, esimerkiksi energiajakeeksi. Näin erottuneesta hakkeesta saadaan mahdollisimman tasalaatuista esimerkiksi selluteollisuuden tarpeisiin. Tasoseulan raekokoa voidaan säätää verkkojen reikäjakoa muuttamalla.

Kiekkoseulojamme käytetään usein energiahakkeen käsittelyssä ja se voidaan tapauskohtaisesti suunnitella myös osittain murskaavaksi. Kiekkoseulan erottamaan raekokoon voidaan vaikuttaa kiekkoseulan akseleiden määrää, kiekkojen muotoa ja niiden välistä etäisyyttä muuttamalla.

Siilot

Siilot ja säiliöt toimivat pääasiallisesti prosessin välisäiliöinä erilaisten kuljettimien välillä. Niiden tilavuus voi olla muutamista kuutioista useisiin satoihin kuutioihin. Säiliöt mitoitetaan ja suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Toimitukseen voi sisältyä myös purkulaitteet, suodattimet, punnituslaitteet, portaat, tikkaat ja kulkusillat.

Satamalaitteet ja komponentit

Toimitamme erilaisia materiaalikäsittelylaitteita satamiin, kuten laivanlastainten kuljetinjärjestelmiä, lastainten modernisointeja ja varaosia, käyttötarkoitusmuutoksia, satamissa käytettäviä kahmarilla täytettäviä lastaussuppiloita, niihin liittyviä kuljettimia ja kulkutasoja.

Hoito- ja kulkutasorakenteet

Suunnittelemme ja valmistamme tarvittavat hoito- ja kulkutasot prosessilaitteiden ympärille sisältäen portaat, tikkaat, turvaportit ym. Huomioimme suunnittelussa tasoja koskevat vaatimukset, kuten SFS-EN 1090- standardin.

Ruuvikuljettimet

Ruuvikuljetin on kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa siirtää erilaisia materiaaleja monenlaisissa sovelluskohteissa. Se on ideaalinen erilaisten kuivien ja puolijuoksevien materiaalien siirtämiseen ja käsittelyyn.

Ruuvikuljetinta voi käyttää esimerkiksi sekoitukseen, paakkujen hajottamiseen, viilentämiseen, lämmittämiseen, laimentamiseen, repimiseen tai kuivaamiseen.

Erikoistuotteet

Toimitamme innovatiivisia ja ratkaisukeskeisiä tuotteita eri teollisuuden aloille myös materiaalinkäsittelyn ulkopuolelta.

Toteutuneita erikoisprojekteja

Kontinpesulaitteistolla voidaan pestä normaaleja merikontteja ensisijaisesti sisäpuolelta, mutta myös ulkopuolelta.

Toimitus sisälsi kaiken suunnittelun ja valmistuksen ja asennuksen (mekaaniset laitteet + sähköautomaation).
Automaatiojärjestelmään liitettiin myös asiakkaan toimittama korkeapainepesuri (1000Bar) ja hallin nosto-ovet sekä ilmastointi, siten että pesusekvenssi on täysin automaattinen.

Operaattori huolehtii ainoastaan tarkastuspisteissä tehtävät toimenpiteet, kuten kontin ovien aukaisut ja sulkemiset ja kuittaa pesutapahtuman eteenpäin. Laitteisto ottaa likaisen kontin ulkona olevalta siirtokuljettimelta, pesee sen ja siirtää toiselle ulkona olevalle siirtokuljettimelle odottamaan pois kuljettamista.

Siirtokuljettimilla voi olla 1 – 4 konttia jonossa.

Avaimet käteen toimitus

Kokonaisprojekti:

– Konsepti / Layout-suunnittelu
– Mekaaninen suunnittelu
– Sähkö / automaatiosuunnittelu
– Valmistus
– Asennus
– Dokumentointi

Asiakastarpeeseen perustuen suunniteltu raappa, joka tuo siivouksen kannalta vaarallisesta ympäristöstä yläpuolisilta kuljettimilta karisseet purut ja lankun pätkät turvallisempaan ympäristöön siivottavaksi.

Kokonaisprojekti:

– Konsepti- / layout-suunnittelu
– Tarjous asiakkaalle
– Suunnittelu
– Valmistus
– Asennus / testaus
– Dokumentointi

LEKO Engineeringin suunnittelema tärykuljetin syöttää Heinolan Sahakoneet Oy:n valmistamaa hakkuria.
Projektissa suunniteltiin ja valmistettiin tärykuljetin vanhan tilalle ja samalla vaihdettiin asiakkaan hankkima hakkuri.